ගමන
ඇරඹුම
අවසන අතර
හිඩස පිරවූ
අරමුණ...

3 comments:

Big B Admin said...

අරමුණු අතර
අතරමං නොවී
පෙරමුන ගන්නට
මගෙන් සුභ පැතුම්.......

මම said...

තුති!

ගල්මල්-Coral said...

ඇරඹුමට දිරිඇති
සේන්දුවෙන්න සිතැති
ගමන යායුතුවැති
පසුබෑම යහනැති

Post a Comment