මගේ තීරණය


අඑත් දවසක්,
කොයි තරම් ලස්සන උදෑසනක් ද?
හැම ගහකම මල් පිපිල,
පිපුණු මල් වල සුවද සමනලයින්ට කතා කරනවද?
මල් පෙති සිනිදුයි, සුදුයි, ලස්සනයි...
මල් රේණු පින්නෙන් නෑව්ලා,
ආ...!!! මලක් උඩ තවත් මලක්?
ලස්සනයි දුරට, හරිම ලස්සනයි...
නපුර හැංගී බලා ඉන්න හැටි
නොපෙනුනේ ඇයි මට?

0 comments:

Post a Comment