තව කාලෙකට ඔබ බලන්න මට එන්න බෑ

මොනකරමි සතුටින් කාලය ගෙවිල ගියත්, මම වැඩියෙන්ම ආදරය කරන අය ලංකාව දාල පිටවෙලා නොපෙනී යනකොට ආයෙ ඒ අය කවද දකින්න ලැබෙයිද හිතනකොට, මේ ඇත්තක්ම නේද?යාම හොදය, ගොස් ඊමද හොදය
ගියොත් ආපසු එන්නට
බැරිය....
ආවිට ආපසු යන්නට
බැරිය...
ලොව ඇත්තේ යාම් සහ
ඊම් පමණි!

මළගිය ඇත්තෝ -

0 comments:

Post a Comment