මගේ ඇසින් - "බ්ලොග්"


විවේකය ඇති වෙලාවට තමන්ගෙ සටහන්, නිර්මාණ හැමෝම එක්ක බෙදා හදා ගන්න බ්ලොග් එකක් කරගෙන යන එක සතුටක්. ඒත් cover කරන්න literature syllabus එහෙමම ඉතුරැ වෙලා තියෙද්දි, campus කලබල මැද්දෙ, බ්ලොග් හදන්න, සිංහල typing පුරැදු වෙන්න කියන එක දුකක් ම තමයි.... සමාවෙලා ලකුණු දෙන්න සර්...

0 comments:

Post a Comment