ආදරයස්නේහය පළමු විය
රාගය දෙවැනි විය

රාගය අකුරැ කර මට,
ස්නේහය උගත්තේය ඔබ ...

0 comments:

Post a Comment