පරතරය


ඔබ ඉරක් වූ
මේ අහසට,
මා සදක් වී
පලක් වෙද...?

3 comments:

ගල්මල්-Coral said...

ඈත ඉරු කිරණ
මෑත කර ගෙන
අඳුර දුරු කර
බබලන මුදු සඳ
පරතරය සිඳ ලන

ඉෂ් said...

ඈත හිරැ කිරණ
මෑත කර ගෙන
අදුර දුරලා බබලන
සද කිරණ වන්නට
මවමි සිහින
බොද නොවන...

හිස් අහස said...

කතාව ඇත්ත සඳ විතරක් තිබුනට අහස පිරෙන්නේ නෑ ... ඉරේ එලියත් හඳේ සිසිලත් ඔය දෙකෙන් එකක් හරි අඩුනම් අහස හිස් ..

Post a Comment