දියුණුවේ රහස.


එක් තරුණයෙක් සොක්රටීස් හමුවු මොහොතක දියුණු වීමේ රහස කුමක්දැයි කියාදෙන ලෙස ඔහුගෙන් ඉල්ලා සිටියා. සොක්රටීස් තරුණයාට හෙට ගංගාව ළගදී ඔහුව හමු වීමට පැමිනෙන්නැයි පැවසුවා.

පසුවදා තරුණයා ඔහු මුණගැසීමට පැමිණි විට තමා සමග ගගට බැසීමට පැමිනෙන්නැයි පැවසුවා. තරුණයාද සොක්රටීස් සමග ගගට බැස්සා.

දෙදෙනාගේම බෙල්ල ළගට පමණ වතුර මට්ටම ඉහළ නැගි වහාම සොක්රටීස් තරුණයාගේ හිස වතුර යටටම එබුවා. වතුරේ ගිලුණ තරුණයා හුස්ම ගැනීමට ගොඩ එන්නට දැගලුවා.

ශක්තියෙන් වැඩි සොක්රටීස් තරුණයාව තව තවත් වතුර යටටම එබුවා. තරුණයා තම මුලු ශක්තියම යොදවා වතුරෙන් ගොඩ ඒමට උත්සාහ ගත්තා. අවසානයේ ඔහු සොක්රටීස් ගේ ග්රහනයෙන් මිදුනා. ගොඩට ආ වහාම තරුණයා වැරෙන් හුස්ම ගැනීමට පටන් ගත්තා.

වතුර යටදී ඔබට වඩාත්ම අවශ්ය වූයේ කුමක්දැයි සොක්රටීස් තරුණයාගෙන් ඇසුවා. ගිලෙන මොහොතේ තමාට වැඩියෙන්ම උවමනා වූයේ හුස්ම ගැනීමට යැයි තරුණයා පැවසුවා.

දියුණු වීමටද අවශ්ය වන්නේ එය යැයි සොක්රටීස් පැවසුවා. වතුර යට ගිලෙන්නට යන මොහොතේ හුස්මගැනීමට තිබූ උවමනාව කොතරම්ද එතරම් උවමනාවක් සහ අධිෂ්ඨානයක් දියුණුවට ද අවශ්ය බව සොක්රටීස් පැවසුවා.

දියුණුවේ රහස එයයි!